OUR FACULTY

S. No. Name Qualification Designation
01 Mr. Vivek Kaushik M. Pharm Principal
02 Mr. Manish Rajoria M. Pharma Lecturer
03 Mr. Bhaskar Barsar M. Pharma Lecturer
04 Mr. Manoj Kumar Saini B. Pharma Lecturer
05 Mr. Shrawan Kumar B. Pharma Lecturer
06 Ms. Amit Kumar B. Pharma Lecturer
07 Mr. Vijaypal B. Pharma Lecturer