Administration

Krishnadevi Maheshwari Pharmacy College, Bagar

Institute Managing Committee
S.No. Name Place Occupation Designation
1. Shri Ramesh Somani Jodhpur Industrialist Chairman
2. Dr. Naresh Somani Jaipur Medical Practitioner Vice Chairman
3. Shri R. A. Mayaramka Jaipur Management Hon. Secretary
4. Shri Vikas Khator Bagar Finance Officer Treasurer
5. Smt. Indu Maheshwari Jaipur Social worker Trustee
6. Shri Salil Maroo Mumbai Industrialist Member
7. Shri Ratan K. Roongta Jaipur Banker Member
8. Shri S. C. Pant Jaipur Ex. Registrar Raj. Pharmacy Council Member
9. Dr. Rajkumari Somani Jaipur Medical Practitioner Member
10. Dr. J. S. Bhudania Bagar Medical Practitioner Member
11. Shri Devendra Kumar Bagar Social Worker Member
12. Shri Narayan Roongta Bagar Business Member
13. Principal, SMTI Bagar Education Ex-officio
14. Principal, ITOT Bagar Education Ex-officio
15. Principal, KMPC Bagar Education Ex-officio
Anti Ragging Committee
S. No Name Designation Mobile No E-mail Id
1 Mr. Vivek Kaushik Chairperson 9001893595 pharma_bagar@yahoo.co.in
2 Mr. Vikas Khator Member 9001893587 khator_v@yahoo.co.in
3 Mr. Kumbharam Member 9001893596 itotbagar@gmail.com
4 Mr. Omprakash Sharma Member 9001893594 smti_bagar@yahoo.co.in
5 Mr. Manoj Kumar Saini Member 8890862187 pharma_bagar@yahoo.co.in
6 Ms. Mamta Tanwar Member 8107715820 kmpcbagar@gmail.com
Gender Harassment Committee
S. No Name Designation Mobile No E-mail Id
1 Mr. Vivek Kaushik Chairperson 9001893595 Pharma_bagar@yahoo.co.in
2 Mr. Kumbharam Member 9001893596 itotbagar@gmail.com
3 Mr. Omprakash Sharma Member 9001893594 smti_bagar@yahoo.co.in
4 Ms. Mamta Tanwar Member 8107715820 kmpcbagar@gmail.com
5 Mr. Amit Kumar Member 8503022411 pharma_bagar@yahoo.co.in
6 Mr. Om Prakash Saini Member 9001893590 Pharma_bagar@yahoo.co.in